Macedonian Ski Touring Adventure

  1. Macedonian Ski Touring Adventure
Macedonian Ski Touring Adventure февруариФев 21 2021 06:00 - априлАпр 25 2021 20:00 Europe/Ljubljana

Popova Shapka
Почитувани пријатели, фанови, сите љубители на ски планинарството, skimacedonia наскоро ќе организа неколку ски туринг сесии низ македонските планини.
Сите љубители на планините и скијањето можат да ни се придружат на овие туринг сесии и заедно да ги уживаме и скијаме убавините низ Македонија.
ДЕСТИНАЦИИ:
Шар Планина, Караџица, Бистра-Кораб, Јабланица, Галичица, Пелистер, Кожуф
Подетални инфорамции наскоро....
ОПРЕМА И УСЛОВИ:
- психофизичка подготвеност за качување во зимски услови;
- напредно ниво на скијање и сноуборд и искуство во скијање надвор од ски терени
- соодветна скијачка турно опрема или сплитборд за ски-планинарство
- соодветна топла облека за зимско движење во планина;
- кацига, ракавици, капа;
- лавинска опрема (ранец, лопата, трекер)
ИСХРАНА:
- динамична лична храна од ранец;
- вода 1-2 литра или термос топол чај;
Турите ќе се одвиваат според протоколи и запазување на мерките за КОВИД 19
- При застанување или искачувањето одалеченоста помеѓу учесниците треба да биде 2м
НАПОМЕНА:
- Секој учесник е должен да ги следи и почитува правилата и насоките на организаторот, во спротивно сноси лична одговорнос за несаканите последици;
- Организаторот и водичите имаат право да исклучат член пред стартот на ски-планинарската тура доколку не ја поседува соодветната ски-планинарска опрема за предвидената планинарска тура.
- Секој учесник може да биде исклучен од групата поради недолично однесување.
- Организаторот го задржуваат правото на измени на термините зависно од временските услови
За подетални информации, следете ги нашите турно настани или контактирајте не:
skimacedonia@gmail.com
https://www.instagram.com/skimacedonia.mk/

https://www.facebook.com/SkiMacedonia
==================
All mountain lovers and ski-mountaineers can join us in these ski touring sessions and together we can enjoy and ski the beauties throughout Macedonia.
DESTINATIONS:
Shar Mountain, Karadzica, Bistra-Korab, Jablanica, Galicica, Pelister, Kozuf
More information coming soon ....
EQUIPMENT AND CONDITIONS:
- psycho-physical readiness for climbing in winter conditions;
- advanced level of skiing and snowboarding and experience in skiing outside ski slopes
- appropriate ski tour equipment or splitboard for ski mountaineering
- suitable warm clothes for winter movement in the mountains;
- helmet, gloves, hat;
- avalanche equipment (backpack, shovel, tracker)
NUTRITION:
- dynamic personal food from a backpack;
- 1-2 liters of water or a thermos of hot tea;
The tours will take place according to the protocols and observance of the measures for KOVID 19.
WARNING:
- Each participant is obliged to follow and respect the rules and guidelines of the organizer, otherwise he bears personal responsibility for the unintended consequences;
- The organizer and the guides have the right to exclude a member before the start of the ski-mountaineering tour if he does not have the appropriate ski-mountaineering equipment for the planned mountaineering tour.
- Each participant can be excluded from the group due to misconduct.
- The organizer reserves the right to change the terms depending on the weather conditions
For more detailed information, follow our tour events or contact us:
skimacedonia@gmail.com
https://www.instagram.com/skimacedonia.mk/

https://www.facebook.com/SkiMacedonia
Import to Google Calendar
  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Коментари

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org