Pelister Downhill Cup #9

  1. Pelister Downhill Cup #9
Pelister Downhill Cup #9 септемвриСеп 18 2021 08:00 - септемвриСеп 19 2021 15:00 Europe/LjubljanaPelister, Bitola, Macedonia

Pelister

Добредојдовте на Pelister Downhill Cup #9 !!!

1. ИНФОРМАЦИИ
1.1 Правила
- Pelister Downhill Cup #9 ќе биде одржан според правилата нa Union Cycliste Internationale UCI, и по правилата на Македонската Велосипедска Федерација.
- Pelister Downhill Cup ќе биде бодуван за ранг листа на ВФМ Велосипедската Федерација на Македонија.
- Сите натпреварувачи кои ќе учествуваат на тренинзите, квалификациите и финалната трка ги прифаќаат правилата и се обврзани истите да ги почитуваат.
- Организаторот не одговара за било какви правни последици во случај на незгода или надомест за оштетување на опремата на натпреварувачите.
- Организаторот не одговара за дела направени од страна на натпреварувачите од врз трети лица.
- Натпреварувачите под 18 години треба да да поднесат согласност / изјава од родител или старател.
- При подигнување на стартниот пакет потребно е да се достави согласност / изјава со сите потребни информации (.PDF согласност). Натпреварувачите помлади од 18 години мораат да бидат придружувани од полнолетно лице (родител или член на клубот) кој ќе биде одговорен.

*Дополнително во сабота 18.09.2021 во склоп на Pelister Downhill Cup 9 ќе се одржи државно првенство во Downhill со почеток во 16:00 часот после завршетокот на тренинзите за Pelister Downhill Cup 9. Право на учество ќе имаат само натпреварувачите од Македонија. За трката од државното првенство ќе важат истите пријави и уплати кои учесниците ќе ги поднесат за Pelister Downhill Cup 9.

2. Учество
2.1 Категории
Elite / Junior / Masters / Hobby
2.2 Бодирање
UCI систем на бодување

2.3 Регистрација и стартарина
- Регистрацијата за натпреварот може да се направи на следниот линк:
https://bit.ly/3mBaLuI
со поднесување на сите потребни информации за натпреварувачот. Регистрацијата за натпреварот може да се направи до 15.09.2020
- Цената за пријава на натпреварот изнесува 900 денари (15 евра) за сите лиценцирани учесници од Македонија и се извршува на лице место.
- Цената за останатите учесници изнесува 1500 денари (25) евра и се извршува на лице место.

2.4 Распоред
ПЕТОК 17.09.2020
10:00 – 13:00 Преглед на стазата без велосипеди
13:00 – 18:00 Неофицијален тренинг без обезбеден превоз, медицинска екипа, горска служба и судии.
САБОТА 18.09.2020
08:00 – 10:00 Пријавување и превземање на стартните броеви.
10:00 – 16:00 Тренинг со обезбеден превоз, жичара, медицинска екипа и судии.
16:00 Трка за државно првенство на Македонија.
НЕДЕЛА 19.09.2020
09:00 - 11:00 Официјален тренинг со обезбеден превоз, жичара, медицинска екипа и судии.
12:00 – 14:00 Квалификации со обезбеден превоз, жичара, медицинска екипа и судии.
15:00 Финална трка.

Организаторот го задржува правото за измена на распоредот и времето со цел побрзо и поквалитетно одвивање на натпреварот.

2.5 Мерење на време
Мерењето на времето ќе се одвива хронометарки.
Резултатите ќе бидат видливи на целта на голем дисплеј со цел публиката и натпреварувачите да бидат навремено информирани.

2.6 Превоз
Организаторот ќе обезбеди соодветен број на возила за превоз на натпреварувачите и жичара.
Натпреварувачите се должни да се придржуваат на распоредот.

2.7 Награди
Медали и пехари ќе бидат доделени за првите пет најдобри времиња во секоја категорија поединечно.
Организаторот во соработка со спонзорите и партнерите на трката обезбедува дополнителни награди за најдобрите пет времиња од сите категории:
Наградата за првото најдобро време изнесува 400 евра
Наградата за второто најдобро време изнесува 200 евра
Наградата за третото најдобро време изнесува 100 евра
Награда за четвртото најдобро време изнесува 70 евра
Награда за петтото најдобро време изнесува 50 евра

2.8 Технички спецификации на патеката
Должина: 2.100 метри
Висинска разлика: 425 метри
Број на судии на патеката: 2
Број на редари на патеката: 20

НАПОМЕНА! Тренингот како и главната трка кои ќе се одржуваат на 18ти и 19ти Септември соодветно, ќе бидат спроведени во рамки на препораките за одржување на спортски манифестации при Covid-19 пандемија, предложени од Министерството за Здравство на Република Северна Македонија како и Велосипедската Федерација на РС. Македонија. Учесниците на трките на возраст од над 18 години ќе мора задолжително да приложат негативен COVID тест или сертификат за вакцинација.

ENG ⬇

Welcome to Pelister Downhill Cup # 9 !!!

1. RACE INFORMATION

1.1 Rules
- Pelister Downhill Cup # 9 will be held according to the rules of the Union Cycliste Internationale UCI, and the rules of the Macedonian Cycling Federation.
- Pelister Downhill Cup will be scored for the ranking list of the VFM Cycling Federation of Macedonia.
- All competitors who will participate in the training, qualifications, and the final race accept the rules and are obliged to follow them.
- The organizer is not responsible for any legal consequences in case of accident or compensation for damage to the equipment of the competitors.
- The organizer is not responsible for works done by the competitors by third parties.
- Competitors under 18 years of age must submit a consent/statement from a parent or guardian.
- When picking up the starter package, it is necessary to submit a consent/statement with all the necessary information (.PDF consent). Competitors under the age of 18 must be accompanied by an adult (parent or club member) who will be in charge.
* Additionally on Saturday 18.09.2021 within the Pelister Downhill Cup 9 will be held the state championship in Downhill starting at 16:00 after the end of the training for Pelister Downhill Cup 9. Only competitors from Macedonia will have the right to participate. The same applications and payments that participants will submit for the Pelister Downhill Cup 9 will apply to the state championship race.

2. Participation

2.1 Categories
Elite / Junior / Masters / Hobby

2.2 Scoring
UCI scoring system

2.3 Registration and start-up
- The registration for the competition can be done at the following link:
https://bit.ly/3mBaLuI
by submitting all the necessary information about the competitor. The registration for the competition can be done until 15.09.2020
- The price for registration for the competition is 900 MKD (15 euros) for all licensed participants from Macedonia and is done on the spot.
- The price for the other participants is 1500 MKD (25) euros and is done on the spot.

2.4 Schedule
FRIDAY 17.09.2020
10:00 - 13:00 Bicycle lane overview
13:00 - 18:00 Unofficial training without transportation, medical team, forest service, and judges.
SATURDAY 18.09.2020
08:00 - 10:00 Registration and download of the starting numbers.
10:00 - 16:00 Training with provided transportation, cable car, medical team, and judges.
16:00 Race for the state championship of Macedonia.
SUNDAY 19.09.2020
09:00 - 11:00 Official training with provided transportation, cable car, medical team, and judges.
12:00 - 14:00 Qualifications with provided transportation, cable car, medical team, and judges.
15:00 Final race.
The organizer reserves the right to change the schedule and time in order to make the match faster and better.

2.5 Timing
Timekeeping will take place chronometers.
The results will be visible on the target on a large display in order to inform the audience and competitors in a timely manner.

2.6 Transportation
The organizer will provide an adequate number of vehicles to transport the competitors and the cable car.
Competitors are required to adhere to the schedule.

2.7 Awards
Medals and trophies will be awarded for the first five best times in each category individually.
The organizer in cooperation with the sponsors and partners of the race provides additional prizes for the best five times in all categories:
The prize for the first best time is 400 euros
The prize for the second-best time is 200 euros
The prize for the third-best time is 100 euros
The prize for the fourth-best time is 70 euros
The prize for the fifth-best time is 50 euros

2.8 Technical specifications of the track
Length: 2,100 meters
Height difference: 425 meters
Number of judges on the track: 2
Number of track guards: 20

WARNING! The training as well as the main race that will be held on September 18th and 19th, respectively, will be conducted within the recommendations for holding sports events during the Covid-19 pandemic, proposed by the Ministry of Health of the Republic of Northern Macedonia and the RS Cycling Federation. Macedonia. Race participants over the age of 18 will be required to submit a negative COVID test or vaccination certificate.

Import to Google Calendar

Location

Pelister, Bitola, Macedonia

Directions

Could not find route!

  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Коментари

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org